تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 76

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

شبــ ــهایم سحر نمیشوند ...

تو بـــبـــخـــش ...

بودنت را دوست دارند ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak