تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 75

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

نامجو میخواند ...

اشکها میریزند ... 

دردها رو به تلخی میروند ...

یک پسر همینجا تمام میشود ... √ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak