تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 74

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

خــاطــراتِ ... 

ســکوتــهایـت ...

تا ابد ...

در کنجِ لبانم ...

باقی خواهد ماند ...


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak