تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 73

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

تنها صدای شکستن ...

این برگهای پاییزی ...

سکوتمان را میشکند ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak