تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 71

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

زمستان است ...

چه زیباست از این بالا ...

مرگ پرستو ها ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak