تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 70

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

نیستی ... اما ...

یادت در سنگینی ِ ...

تنهایی هایم میپیچد ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak