تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 68

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

چه ساده ... 

در کوچه های سنگین ذهنم ... 

عطر موهایت میپیچد ... 

و چه ساده من عاشق میشوم ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak