تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 67

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

موهایت که هست ...

من دیگر چه میخواهم ... ؟! 

خوشحالم ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak