تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 66

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

ولی چه ساده ... 

چشمهایم ...

درگیر این آهنگ ها میشوند ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak