تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 65

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

این روزها ... 

چه ساده بوی موهایت ...

مرا مست تو میکند ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak