تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 64

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

مردم این شهر ... 

چه ساده هرزه میشوند ... 

و چه ساده به هوس میگویند عشق ... .

خدایا ، زمین را دوست ندارم ... 
√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak