تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 62

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

اکنون میپیچد ... 

صدای تلخ کوچ پرستوها ... 

باید رفت ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak