تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 61

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

تو آمدی ... 

ناگهان گرمای عجیبی ...

وحودم را فرا گرفت ... 

عاشقت شده ام ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak