تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 59

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

زیباترین حس دنیا ... 

آن « ــی » مالکیت است که ... 

به آخر اسمم اضافه میکنی ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak