تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 58

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

چه غمگین میچکد ... 

از گوشه ی پنجره ...

قطره ی باران ... 

چه غمگین میمیرد ... 

خدایا ... زمین را دوست ندارم ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak