تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 57

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

مست ... 

در کوچه های این شهر ...

در تاریکی ها ...

میمیرند در دلم آرزوهایم ... 

اما هنوز تو هستی ... 


+ مخاطب : خدا 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak