تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 56

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

هر روز ...

سیاهی در کنج چشمانم خانه میکند ...

اما ... 

به قول معروف سحر نزدیک است ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak