تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 54

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

می گویند ... 

تو دیگر نیستی ... 

اما خودِت ... 

میدونی من اما باور ندارم ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak