تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 53

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

میگذرند ... 

لحظه های تاریک من ... 

در بی ستارگی ... 

من اسیر شبم ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak