تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 52

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

در چشمانش ... 

شاید دیگری بود ... 

اما من ...

خودم را دیدم ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak