تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 51

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

پسرک ، تنها در کنار خیابان ... 

میگذشتند ، سایه های سنگین عابران ... 

در سرش اما شاید تو بودی ... √ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak