تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 50

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

سعی کــُـــن ...

تــَـــک پَـــر باشی ... 

تجربش کردم ...

بهتره ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak