تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 49

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

خدایا ... 

حتی نشد یه بار بیای که بگم ... 

« چه عجب از این طرفا » 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak