تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 47

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

در دستانت ... 

حس عجیبی بود ... 

حسی که شاید ، کاش هیچ وقت نبود ... 

حس دلبستگی ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak