تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 46

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

چشم هایت ...  

بوی خون میدهد ... 

بوی خون آن پرستوی مهاجر ... 

که لحظه ای بر فراز تو گذشت ... 


+ خیلی با منظور 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak