تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 45

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

دیگه وقتشه که ...

بی رحم بودنم ُ ...

به تقدیر نشون بدم ...


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak