تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 44

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

بچه بودم ... 

دل بسته بودم ... 

به موهای تو ... 

کاش هیچ وقت نبودی ... 


+ کاش ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak