تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

این آدمها ...
یاد گرفته اند گذشت کنند ...
گاهی ...
از پاکی هایشان ... 
گاهی ... 
از ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

در نظرم ...
باران می آمد ... 
در نظرت ... 
طوفانم ...


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

جاده های بی انتها ... 
هر چه به دور نگاه میکنم ...
کوچکتر میشوند ...
نزدیک بهتر است ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

اشک های شبانه ات را حس میکنم ... 
از دلی که بسته است ...
از چشم های بسته ...
از گوش های باز ...
سینه های خاک گرفته ... 
ایمان های بر باد ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

گـــاهی اوقات ... 
به اوجِ درّه میرِسی ... 
به اوجِ سقوط ...
شاید ...
به سقوطِ اوج ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

حرف هایی که پُشتِ سَرِ هم رَدیف می شوند ...
کلمه هایی که ، جایِ قافیه ...
رَدیف میشوند ... 
کِلیشه را دوست نَدارم ... 
تفاوت یعنی زِندِگی ...
واژِه عـجـیـبـیـــست ، این زندگی ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

وقتی همه میگن باید تموم شه ... 
من چیکار کردم ... ؟ 
فقط "همه" رو ریختم دور ... 
سختیش اونجاست که ... 
اونی که واسش همه رو ریختی دور ... 
اینو نبینه ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

کــلــیــشــه ... 
کلمه ای که گاهی اوقات زیادی درگیرش میشی ... 
مثل شب های سردی که خیلی الکی ... 
خیلی الکی درگیر یه بخاری میشی ... 

+  رنگ و بوی نوشته هام داره عوض میشه ... یه حالت چرت و پرت تر ... !!! 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

خسته ای ... 
خنده هایت ، پشت لبانش ... 
جا مانده اند ... 
اما میخندی ... 
با خنده های جا مانده اش ... 
عشق یعنی همین ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

صدای زوزه باد ...
که لحظه ها رو ...
بین برگ های زرد گم میکرد ... 
تو گوشم می پیچید ... 
بین اون همه صدای مردم ... 
فقط صدای تو ، تو نگاهم بود ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

من با تو ... 
میریم جلو ... 
عادت کردیم به آرزو هامون برسیم ... 
بیخیال همه ... 
کنار هم می مونیم ... 
چون ثانیه ها مثه باد میرن ...  

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

همه ... 
تو ... 

چه تضاد جالبی ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

در امتداد کوچه های تاریک ... 
در کنار رویاهای روشن ... 
در اوج و در سقوط ... 
همه رفتند و تنها ماندم ... 
فقط تو ماندی ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

تلخی ها را ... 
در فنجان قهوه ام ... 
حل کردم . .

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

عابران ... 
چه میدانند ... 
از عقل ِ عاشقم ... 
نمیدانند ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

صداهایی مبهم ... 
در هوای فاصله ها میپیچند ... 
دوری را دوست ندارند ... 
بگذار فقط باشند ... 
صداها را می گویم ...

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

فردا از دور زیباست ...
از نزدیک ...
همان دیروز است ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

خوب است ... 
میگُذرد ... 
خوبی ها  را  میگویم ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

یک روز همه میمیرند ... 
من میمانم ...
تو میمانی ...
با فردا ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

دیروز ...
لبانم به حالت ، گریه میکردند ...
میگفتند تو را میخواهند ...

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

قهوه ته نشین میشود ... 
خیلی آروم ... 
مثل ثانیه ها ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

هر شب ...

تجاوز یک خیابان ...

به خاطره هایمان ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

تصویر تپش قلبم ...

در چشمانت ...

چقدر ساده دل دادی ... √ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

کوچ میکنم ...

به سکوت ...

به غمهای بی پایان ...

به شهری که تنها باشم ... √ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

لبهایم ...

دور از گردنت ... 

چه ساده ...

میمیرند ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

شبــ ــهایم سحر نمیشوند ...

تو بـــبـــخـــش ...

بودنت را دوست دارند ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

نامجو میخواند ...

اشکها میریزند ... 

دردها رو به تلخی میروند ...

یک پسر همینجا تمام میشود ... √ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

خــاطــراتِ ... 

ســکوتــهایـت ...

تا ابد ...

در کنجِ لبانم ...

باقی خواهد ماند ...


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

تنها صدای شکستن ...

این برگهای پاییزی ...

سکوتمان را میشکند ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

پاییز آمد ...

برگــ ــها ...

در آرزوی بـــهــــار ...

ریختند ...


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak